پاسخ به : ترجمه بسم الله الرحمان الرحیم به انگلیسی

#584
راهنمای ارشدراهنمای ارشد
سرپرست کل
3+

بسم الله الرحمان الرحیم به چندین نوع به انگلیسی ترجمه شده است که می توان گفت همگی صحیح هستند از جمله:

In the name of God (Allah), the compassionate, the merciful

In the Name of Allah, the Gracious, the Merciful.

In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.