پاسخ به: خاورمیانه به انگلیسی چه گفته می شود؟

#1000

 کلمه خاورمیانه که بسیار پر تعدد و رایج در خبرهای انگلیسی شبکه های خبری است، همراه با تلفظ و عبارت انگلیسی در زیر قابل مشاهده است:

Middle East /’mɪdəl ist/ (میدِل ایست): خاور میانه

مثال:

The Middle East is the area around the eastern Mediterranean that includes Iran and all the countries in Asia that are to the west and south-west of Iran.