پاسخ به: are you like checking me out

#10013

like در اینجا یک کلمه اضافه است که بیشتر در محاوره و مکالمه غیر رسمی شنیده می شود.

Are you like checking me out?

  • انگار داری من رو برانداز می کنی؟
  • انگار داری من رو دید می زنی؟