پاسخ به: معنی one man’s meat is another man’s poison

#10037
تقی

معشوق من‌ـست آن که به نزدیک تو زشت است