پاسخ به: دبیر کل سازمان ملل متحد به انگلیسی

#1005

دبیر کل سازمان ملل متحد به زبان انگلیسی مخصوصاً در زمان برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل این عبارت در صدر خبرها قرار می گیرد:

United Nations Secretary-General

یا

UN Secretary General