پاسخ به: به چه کسی اینو گفته ای

#10055

بهتر است ترجمه تحت اللفظی در فارسی نداشته باشید. زمان گذشته بیشتر در این موقعیت ها در زبان انگلیسی استفاده می شود.