پاسخ به: that could catch fire from the oven

#10061

برای ترجمه این جمله به فارسی می توان از جمله زیر استفاده کرد:

که می تواند به واسطه نزدیکی به اجاق گاز مشتعل شود.