پاسخ به: معنی ضرب المثل Don’t judge a book by its cover

#1007

ضرب المثل « Don’t judge a book by its cover » در انگلیسی به معنای این است که یک کتاب را از جلد روی آن کتاب نباید قضاوت کرد که اشاره به پیش داوری و قضاوت زود هنگام است.

معنی های این ضرب المثل در فارسی:

  • از روی ظاهر قضاوت نکن!
  • قاضی ظاهر نباشیم.
  • نباید آدم ها را از روی ظاهر قضاوت کرد.