پاسخ به: قیچی به انگلیسی

#1011

قیچی به انگلیسی به صورت یک کلمه جمع گفته و بیان می شود:

Scissors /’sɪzərz/ (سیزِرز): قیچی