پاسخ به: معنی housewarming gift به فارسی

#1013

معنی و معادل عبارت housewarming gift به فارسی به معنای کادو و هدیه ای است که برای خانه جدید آشنایان و دوستان برده می شود و در زبان فارسی به « کادوی خانه جدید » یا « هدیه خانه جدید » و یا « کادوی خانه مبارکی » گفته می شود. تلفظ این کلمه:

Housewarming gift ˈ/haʊsˌwɔrmɪŋ gɪft/ (هاوس وُرمینگ گیفت)