پاسخ به: معنی و کاربرد Gonna در محاوره و مکالمه

#1015

کلمه و عبارت gonna با تلفظ (گانا) در اصل مخفف عبارت going to است و در مکالمه و محاوره عامیانه بسیار کاربرد دارد. عبارت am/is/are going to به معنای قصد داشتن است. به چند مثال زیر توجه کنید:

So what you gonna do now? (So what are you going to do now)

خب چی کار میخوای بکنی حالا؟

توجه: علت حذف شدن are در جمله بالا به دلیل این است که گاهی در محاوره Am , is , are حذف می شوند و اصلا بیان نمی شوند.

What are you gonna do?

چیکار میخوای بکنی؟