پاسخ به: قابلی نداره یا قابلی نداشت به انگلیسی

#1018

برای بیان جمله قابلی ندارد یا خواهش می کنم به انگلیسی جملات و عبارات زیادی را می توان بکار برد از جمله:

You’re welcome : قابلی نداره یا قابلی نداشت

Don’t mention it : اصلا حرفش رو هم نزن

No big deal : کار خاصی نکردم

Not at all : نه، خواهش می کنم یا اصلاً نیازی به تشکر نیست

(It’s) my pleasure : باعث افتخار منه

It’s nothing (It was nothing) : کاری نکردم

Forget it : فراموشش کنید کار انجام ندادم

No problem / Not a problem : مشکلی نبود (در تعارف)

No worries : نگران نباشید

My pleasure : باعث افتخار من بود

I’m happy to help you : خوشحال شدم از اینکه تونستم کمکی بکنم

Anytime : (گاهی از این کلمه هم برای بیان خواهش می کنم استفاده می شود)