پاسخ به: خدا به دادم برسه به انگلیسی

#1029

برای گفتن خدا به داد کسی برسد یا خدا کسی را کمک کند از عبارت زیر در زبان انگلیسی استفاده می شود:

God help me!

خدا کمکم کند یا خدایا به دادم برس و یا خدا به دادم برسد

God help you.

خدا به دادت برسه یا خدا کمکت کنه