پاسخ به: معادل و معنی بهت بر نخوره به انگلیسی

#1033

معادل خوب برای گفتن عبارت « بهت بر نخوره » یا « آزرده خاطر نشی » (از حرفی که می خواهم بگویم) در زبان انگلیسی عبارت « No offense » است که کوتاه و مختصر شده جمله « Do not be offended » که به معنای به شما بر نخورد یا آزرده خاطر نشوی می باشد. مثال:

“No offense,” she said, “but your sister seems a little gloomy.”

او گفت: « بهت بر نخوره اما خواهرت کمی عبوس و عنق به نظر می رسه »