پاسخ به: خدا می داند چرا به انگلیسی چطور گفته میشه

#1035

در جواب سوالاتی که پاسخی برای آنها نداریم در زبان انگلیسی می توان از عبارت « God knows » به معنی خدا میداند، استفاده کرد.

God knows why : خدا می داند چرا

God knows where : خدا می داند کجا

God knows when : خدا می داند چه زمانی

مثال:

A: Where’s she? B: Only God knows.

الف: کجاست؟ ب: فقط خدا میدونه