پاسخ به: Accounting practice

#10374

معنی اصطلاح accounting practice به فارسی:

Accounting practice

1. حسابداری (انجام یا عمل حسابداری) 2. شیوه حسابداری