پاسخ به: The last thing I need to do is sign my name

#10375

بله، در انگلیسی امضاء همان نوشتن نام با دستخط ویژه و مختص به خود است. پس بهتر است همان امضاء کردن ترجمه شود.

امضاء، آخرین کاری است که باید انجام دهم.