پاسخ به: معنی Don’t put all of your eggs in one basket

#1039

ضرب المثل و اصطلاح انگلیسی « Don’t put all of your eggs in one basket » به این معناست که نباید تمام ظرفیت ها (سرمایه و دارایی و …) و انرژی و امید خود را روی یک هدف و یا یک موضوع گذاشت به این دلیل که با شکست آن هدف تمام منابع و امید ما یکجا از بین خواهد رفت.

Don’t put all of your eggs in one basket.

تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار نده ( نگذار ).