پاسخ به: معنی کلمه mood به فارسی

#1041

کلمه mood به فارسی به معنای حال و وضعیت روحی و روانی یک شخیص است.

Mood /mud/ (مود): حال، وضع روحی و روانی

مثال:

He is clearly in a good mood today.

امروز به طور واضح در حال خوبی است. (حال خوبی دارد)

I’m not in a good mood.

حال و حوصله خوبی ندارم. (در وضع روحی خوبی نیستم)