پاسخ به: دوقلو به انگلیسی چه می شود؟

#1043

معادل کلمه دوقلو به انگلیسی کلمه « Twin » است:

Twin /twɪn/ (توئین): دوقلو (هم صفت و هم اسم)

چند مثال:

Sarah was looking after the twins.

سارا دنبال دوقالوها (دو بچه دوقلو) می گشت.

She had a twin brother and a younger brother.

او یک برادر دوقلو و یک برادر کوچکتر داشت.

Twin room

اتاق دو تختخوابه