پاسخ به: گفتن آفرین به انگلیسی

#1045

برای گفتن آفرین و تحسین کردن کار کسی به انگلیسی :

Good job : آفرین، کار خوبی بود

Well done : آفرین