پاسخ به: گوز یا گوزیدن به انگلیسی

#1047

معادل و معنی دقیق اسم و فعل گوز و گوزیدن به انگلیسی همراه با تلفظ:

fart /fɑrt/ (فارت): گوز، گوزیدن

مثال:

He’d been farting all night.

او کل شب را در حال گوزیدن بود.