پاسخ به: خبر فوری به انگلیسی

#1049

عبارت و اصطلاح خبر فوری که در اخبار شبکه های خبری انگلیسی زبان به وفور شنیده می شود عبارت « breaking news » است.