پاسخ به: آمین در دعا به انگلیسی

#1053

برای گفتن آمین در انگلیسی ، معادل و معنی دقیق این کلمه همان کلمه ای است که مسلمان ها و … برای اجابت دعا استفاده می کنند همان کلمه آمین که فقط در تلفظ کمی متفاوت تلفظ می شود:

Amen /ɑːˈmɛn/ /eɪˈmɛn/ (آمین یا اِیمین): آمین