پاسخ به: but that’s where the interest comes in

#10582

به جز ترجمه دوم می توان گفت که بقیه ترجمه ها درست هستند.