پاسخ به: For deposits of 2 years we pay 6% interest and for deposits of 5 years, we pay 7

#10608

ترجمه دوم صحیح است. فعل «می دهیم» حذف به قرینه شده است.