پاسخ به: دستگیره در به انگلیسی

#1061

برای بیان دستگیره در یا درب از کلمه « Doorknob » یا « Door knob » در انگلیسی استفاده می شود.

Doorknob /ˈdɔrˌnɑb/ (دُرناب): دستگیره در