پاسخ به: I love fire extinguishers

#10622

هر دو ترجمه در زبان فارسی قابل قبول و مستعمل هستند. اما برای وفاداری به متن می شود ترجمه اول را انتخاب کرد.