پاسخ به: معادل و معنی دقیق Partner

#1063

کلمه partner در فارسی معانی مختلفی به خود می گیرد که البته همگی در یک راستا هستند:

Partner /ˈpɑrtnər/ (پارتنِر): 1. شریک کاری یا مالی 2. شریک زندگی (همسر و …) 3. همبازی، هم بازی 4. شریک جنسی 5. همکار 6. شریک کردن 7. شریک شدن

مثال:

People prefer a partner who is generous rather than rich.

مردم یک شریک بخشنده را ترجیح می دهند تا یک شریک ثروتمند.

All staff members have the chance to be a partner in the firm.

تمام کارکنان شانس این را دارند که در این تجارت شریک شوند.