پاسخ به: First you need your bank machine card

#10632

نیازی به ترجمه ضمیر ملکی در این جمله نیست. مگر اینکه برای تاکید آورده شود به طور مثال: به کارت بانکی خودتان

اول (قبل یا پیش از همه) به کارت بانکی نیاز دارید که باید از بانک بگیرید (دریافت کنید)