پاسخ به: that’s a lot of people

#10645

برای ترجمه این جمله نیز می توان از جملات زیر نیز استفاده کرد:

  • چقدر پر جمعیت.
  • خانواده پر جمعیتی دارید.