پاسخ به: Where do I go

#10647

وقتی از جمله Where do we go from here استفاده می شود یعنی برنامه بعدی چیست و چه کار قرار است انجام شود.

Where do I go?

  • کجا باید بروم؟
  • الان کجا بروم؟
  • حالا کجا بروم؟