پاسخ به: من خسته ام

#10673

برای بیان من خسته ام به انگلیسی می توان جملات زیادی را استفاده کرد از جمله:

I’m tired.

I’m very tired.

I’m so tired.

I’m exhausted. (extremely tired)

I’m dead tired.

I’m fatigued.

and etc.