پاسخ به: من خسته ام

#10721

احتمالا در نظر دارید تا ماضی نقلی در زبان فارسی را عیناً به همین زمان در زبان انگلیسی برگردانید که اشتباه است. پس از جملات بالا برای بیان این معنا و مفهوم استفاده نمایید.