پاسخ به: This is a sandwich

#10748

البته بستگی به ترجمه و لحن ترجمه شما دارد.

  • این سیب است .
  • این یک سیب است. (رسمی تر)
  • سیب است. (سیبه)
  • سیب.