پاسخ به: With about twelve in each bag

#10752

ترجمه دوم قابل قبول است.

  • در حدود دوازده (تا، عدد و …) در هر کیسه.