پاسخ به: آرامش هنر فکر نکردن…

#10781

جمله “آرامش، هنر فکر نکردن به چیزهایی که ارزش فکر کردن ندارن” می توان به صورت زیر به فارسی ترجمه کرد:

Peace of mind is the art of not thinking about things that are not worth thinking about.