پاسخ به: نماز به انگلیسی

#1079

معنی نماز یا دعا یا مناجات به انگلیسی همراه با تلفظ:

Prayer US /prer/ UK /ˈpreɪə/ (آمریکایی: پِرِر ، بریتانیایی: پِریِر)

دعا، نماز

I’ll say a prayer for him.

برای او دعا خواهم خواند. (او را دعا خواهم کرد)

Pray /preɪ/ (پرِی)

نماز خواندن، دعا کردن

The whole family are praying for Michael.

همه فامیل در حال دعا برای مایکل هستند.