پاسخ به: a tray of lamb chops and a tray of beef chop steaks

#10806

بله حدودا ترجمه قابل قبول است برخی قسمت ها برای انتقال راحت تر معنی بهتر است تغییر کند.

یک سینی گوشت بره با استخوان و یک سینی گوشت گاو استیکی از کتف بریده شده و بعد یک سینی از انواع قسمت های مختلف گوشت بره داریم.