پاسخ به: معنی و معادل رفیق به انگلیسی

#1081

معنی رفیق به عنوان کلمه رسمی و معادل دوست « Friend » است اما برای خطاب قرار دادن دیگران با عنوان رفیق و به طور خودمانی از کلمه « Buddy » استفاده می شود که مخفف ان در مکالمه خودمانی « Bud » گفته می شود.

Buddy /ˈbʌdi/ (بادی)

رفیق

مثال:

We became great buddies.

ما رفقای خوبی شدیم.

Hey bud (buddy), I’m leaving.

هی رفیق دارم می رم.