پاسخ به: معنی کلمه Caucus به فارسی

#1083

کلمه Caucus که در زمان انتخابات و بحث های سیاسی در مجلس و کنگره آمریکا پرکاربرد می شود دارای معانی زیر است:

Caucus /ˈkɑː.kəs/ (کاکِس)

1. انجمن درون حزبی 2. جلسه درون حزبی 3. برگزار کردن جلسه درون حزبی 4. شرکت کردن در جلسه درون حزبی

مثال:

Freedom Caucus

انجمن درون حزبی آزادی