پاسخ به: لاس زدن به انگلیسی

#1087

برای بیان مفهوم لاس زدن در مکالمه و گفتگوی انگلیسی از کلمه « Flirt » استفاده می شود:

Flirt /flə:rt/ (فلِرت)

لاس زدن، لاس

مثال:

She’s flirting with your brother.

او دارد با برادر تو لاس می زند ( داره با برادرت لاس می زنه )