پاسخ به: this is a bird of a deal, cheap, cheap, cheap

#10878

من سوال کردم، این اصطلاح رو حتی برخی از نیتیوها نشنیده بودن ولی در کل به معنای این است که قیمت کالا ناچیز است.