پاسخ به: سنجاب به انگلیسی چه می شود؟

#1090

سنجاب به انگلیسی همراه با تلفظ :

Squirrel : UK /ˈskwɪrəl/ US /’skwɜːrəl/ (تلفظ بریتانیایی: اسکوئیرِل ، تلفظ آمریکایی: اسکوئِرِل)