پاسخ به: آژانس بین المللی انرژی اتمی به انگلیسی

#1092

آژانس بین المللی انرژی اتمی که به اختصار IAEA گفته می شود:

International Atomic Energy Agency (IAEA)