پاسخ به: I guess that’s a good word

#10930

cozy را می توان دنج و راحت ترجمه کرد:

مشاور: دنج.

زن: بله، فکر می کنم “دنج” کلمه بهتری است (کلمه مناسب تری است یا کلمه مناسبی است)