پاسخ به: We call that a high-rise building, because it rises very high

#10933

بهتر است از معادل “بلند مرتبه” برای این واژه استفاده کنیم. اگر کلمه ای مانند skyscraper بود بهتر می شد که آسمانخراش ترجمه شود. ولی در کل شما می توانید از معادل های دیگر نیز استفاده کنید.

مشاور: چون این ساختمان ارتفاع زیادی دارد، ما در اصطلاح به آن ساختمان بلند مرتبه (برج و …) اطلاق می کنیم. (می گوییم)