پاسخ به: شیوع و شیوع پیدا کردن یک ویروس به انگلیسی

#1096

معنی و معادل خوب برای شیوع و شیوع یافتن یا شیوع پیدا کردن همراه با تلفظ اسم و فعل که برای بیماری ها و … می توان از ان استفاده کرد:

Outbreak /aʊtˌbreɪk/ (اَوت برِیک)

شیوع

Break out /’breɪk ‘aʊt/ (برِیک اَوت)

شیوع یافتن

چند مثال:

Outbreak of war

شیوع جنگ

Coronavirus outbreak

شیوع کرونا ویروس

Scientists found out where the virus broke out.

دانشمندان دریافتند که ویروس در کجا شیوع پیدا کرد.