پاسخ به: معنی جرم سوء استفاده از قدرت به انگلیسی

#1100

برای به کار بردن عنوان « سوء استفاده از قدرت » که نوعی از جرم محسوب می شود و اغلب به مسئولین بلند پایه یک حکومت وارد می شود از دو عبارت زیر می توان استفاده کرد ( با تلفظ و معنی ):

Abuse of power /ə’bjuː s ʌv paʊər/

سوء استفاده از قدرت

Abuse of authority /ə’bjuː s ʌv ə’θɑrəti/

سوء استفاده از اختیار

مثال:

The Senate found Trump not guilty of abusing his power.

مجلس سنا ترامپ را به جرم سوء استفاده از قدرتش مقصر (گناهکار) تشخیص نداد.