پاسخ به: معنی face-off یا face off به فارسی

#1102

معنی این اسم و فعل ترکیبی همراه با تلفظ:

Face-off

رویارویی، مصاف

Face off /’feɪs’ɒf/ (فِیس آف)

رویارویی کردن، مصاف کردن، رویارو شدن

چند مثال:

A face-off between Congress and the White House.

رویارویی بین کنگره و کاخ سفید.

Close to a million soldiers face off in the desert.

نزدیک به یک میلیون سرباز در بیابان رویارو می شوند. (مصاف می کنند)